Historia Zakładu Teresa Wiszniowska

Teresa Wiszniowska

(ur. 28.1.1942 w Czerniowcach, zm. 14.1.2006 r. we Wrocławiu)


Zainteresowania badawcze

 • badania nad paleoekologią, zmiennością morfologiczną i ewolucją kenozoicznych ssaków z obszaru Polski (ze specjalnym uwzględnieniem ssaków drapieżnych Carnivora),
 • rola i wykorzystanie zwierząt w ewolucji materialnej i kulturowej zbiorowisk ludzkich w okresie zasiedlenia i zagospodarowywania terenów Polski,
 • rekonstrukcja zmian środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem narastającej antropopresji od paleolitu do dnia dzisiejszego na terenie południowej i zachodniej Polski,
 • badania szczątków czwartorzędowych kręgowców obejmujące m.in. makro- i mikromorfologię tkanki kostnej i zębów i paleopatologię,
 • badania ssaków współczesnych Dolnego Śląska.


Kariera badawcza

1991 - profesor nadzwyczajny, rozprawa habilitacyjna „Carnivora (Mammalia) środkowego plejstocenu z Koziego Grzbietu w Górach Świętokrzyskich (Polska)”. Prowadzenie m. in. wykopalisk w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, Trzebnicy 2 i kilku stanowiskach na terenie Wrocławia (Hallera, Oporów, Stare Miasto).

 

Zajmowane stanowiska

 • zastępca dyrektora do spraw dydaktycznych Instytutu Zoologii UWr (1991-1999),
 • kierownik Zakładu Paleozoologii UWr (1991-2006),
 • członek Rady Wydziału Nauk Przyrodniczych UWr (1991-2006),
 • członek Kolegium Dziekańskiego UWr (1991-1999),
 • członek Komisji do Spraw Przewodów Doktorskich przy Katedrze Antropologii UWr,
 • redaktor serii wydawniczej "Prace Zoologiczne" (Acta Universitatis Wratislaviensis).


Członkostwo w radach naukowych

 • członek Rady Naukowej Instytutu Zoologicznego UWr (1991-2006),
 • sekretarz Naukowego Komitetu Opiekuńczego przy Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie,
 • członek Rady Naukowej Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego,
 • członek zespołu opiniującego badania naukowe na obszarze Jurajskich Parków Krajobrazowych,
 • przewodnicząca Rady Naukowej Muzeum Okręgowego w Koninie,
 • członek Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody przy Wojewodzie Dolnośląskim,
 • prace w Komisji Ochrony Jaskiń przy Państwowej Radzie Ochrony Przyrody.


Członkostwo towarzystw naukowych

 • Societe de Speleologie,
 • Polskie Towarzystwo Geologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Zoologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Nauk o Ziemi,
 • Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika.


Publikacje

 1. Wiszniowska T., Stefaniak K., Socha P. 2006. Szczątki kręgowców ze stanowiska środkowopaleolitycznego przy ulicy Hallera we Wrocławiu. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 47: 17-23.
 2. Wiszniowska T., Stefaniak K., Socha P. 2005. Szczątki kostne zwierząt. W: Busko C. (red.), Wschodnia strefa Starego Miasta we Wrocławiu w XII-XIV wieku. Badania na placu Nowy Targ, Wrocław, s. 145-176.
 3. Wiszniowska T. 2004. Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie (Masyw Śnieżnika). W: Zapis paleontologiczny jako wskaźnik paleośrodowisk. XIX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów PTG, Instytut Nauk Geologicznych UWr, Wrocław 16-18 września 2004 r., s. 101-103.
 4. Wiszniowska T., Socha P., Stefaniak K. 2003. Szczątki kostne zwierząt plejstoceńskich i holoceńskich z Wrocławia Oporowa. W: Wiśniewski A. (red.): Wrocław Oporów. Najstarsze ślady osadnictwa i środowisko przyrodnicze. Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Archeologiczne, 33: 119-141.
 5. Wiszniowska T., Socha P., Stefaniak K. 2002. Wstępne wyniki badań szczątków kostnych zwierząt ze stanowiska środkowopaleolitycznego przy ulicy Hallera we Wrocławiu. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 44: 21-26.
 6. Wiszniowska T. 2002. Badania paleontologiczne osadów jaskiniowych na obszarze Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. W: XI Sympozjum Jurajskie. Człowiek i środowisko naturalne Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, s. 13-19.
 7. Wiszniowska T., Socha P., Stefaniak K.. 2002. Szczątki kostne zwierząt. W: Rynek Wrocławski w świetle badań archeologicznych, cz. 2. Wratislavia Antiqua, 5: 235-276.
 8. Wiszniowska T., Socha P., Stefaniak K. 2002. Czwartorzędowa fauna z osadów Jaskini Biśnik. W: Cyrek K. (Red.): Jaskinia Biśnik. Rekonstrukcja zasiedlenia jaskini na tle zmian środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 192-220.
 9. Wiszniowska T., Socha P., Stefaniak K. 2001. Szczątki kostne zwierząt z osady kultury pucharów lejowatych w Polskiej Cerekwi, pow. Kędzierzyn Koźle. Opolski Rocznik Muzealny, 13: 41-64.
 10. Wiszniowska T., Socha P., Stefaniak K. 2001. Analiza archeologiczna kości zwierzęcych. Wratislavia Antiqua, 3: 223-232.
 11. Wiszniowska T., Socha P., Stefaniak K. 1999. Szczątki kostne zwierząt. Uwagi o konsumpcji mięsa. W: Ze studiów nad życiem codziennym w średniowiecznym mieście. Wratislavia Antiqua, 1: 142-155.
 12. Wiszniowska T. 1996. Fauna (red.). W: Masyw Śnieżnika. Zmiany w środowisku przyrodniczym, PAE, Warszawa.
 13. Wiszniowska T., Stefaniak K. 1996. Ssaki (Mammalia). W: Masyw Śnieżnika. Zmiany w środowisku przyrodniczym. PAE, Warszawa, s. 277-281.
 14. Wiszniowska T., Stefaniak K. 1996. Szczątki kostne zwierząt ze stanowisk archeologicznych w Rusku gm. Strzegom. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 37: 157-165.
 15. Wiszniowska T., Stefaniak K. 1995. Szczątki kostne ssaków ze stanowiska Rusko 34, gm. Strzegom. Acta Universitatis Wratislaviensis, 1995: 169-183.
 16. Wiszniowska T., Stefaniak K., Socha P. 1994. Wyniki wstępnych badań paleontologicznych stanowiska A na Oporowie we Wrocławiu. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 35: 125-129.
 17. Pakiet M., Stefaniak K., Wiszniowska T. 1993. Wstępne wyniki badań paleozoologicznych stanowiska Trzebnica 2. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 34: 21-27.
 18. Wiszniowska T. 1989. Kopalne szczątki zwierzęce. W: Jahn A. (Red.): Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnienie. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław, s. 255-279.
 19. Wiszniowska T. 1989. Middle Pleistocene Carnivora (Mammalia) from Kozi Grzbiet in the Świętokrzyskie Mts, Poland. Acta Zoologica Cracoviensia, 32: 589-630.
 20. Wiszniowska T. 1986. Kopalna fauna jaskiń. W: Dawna fauna Śląska w świetle badań archeologicznych. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław, xxx.
 21. Wiszniowska T. 1980. Nowe stanowisko Meles meles w plejstocenie Polski. Przegląd Zoologiczny, 24: 503-507.
 22. Wiszniowska T. 1978. Panthera spelaea (Goldfuss) z Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Acta Universitatis Wratislaviensis, 329: 113-141.
 23. Wiszniowska T. 1976. Niedźwiedź jaskiniowy z Kletna i innych jaskiń Polski. Acta Universitatis Wratislaviensis, 311: 1-75.
 24. Wiszniowska T. 1970. Wstępne wyniki badań fauny kopalnej w Jaskini Niedźwiedziej. Acta Universitatis Wratislaviensis, 127: 45-70.
 25. Wiszniowska T. 1967. Nowe znalezisko paleontologiczne w Sudetach. Przegląd Zoologiczny, 11: 430-433.