Pracownicy i doktoranci dr hab. prof. nadzw. UWr Krzysztof Stefaniak

dr hab. Krzysztof Stefaniak

Krzysztof_Stefaniak

Adiunkt w Zakładzie Paleozoologii, Uniwersytet Wrocławski

Kierownik Zakładu Paleozoologii

Kontakt:

pok.: 112

e-mail: krzysztof.stefaniak@uwr.edu.pl

tel.: 71 375 40 43


Zainteresowania badawcze:

 • badania nad paleoekologią, zmiennością morfologiczną i ewolucją kenozoicznych ssaków z obszaru Europy środkowo-wschodniej (ze specjalnym uwzględnieniem Perissodactyla i Artiodactyla),
 • rola i wykorzystanie zwierząt w ewolucji materialnej i kulturowej zbiorowisk ludzkich w okresie zasiedlenia i zagospodarowywania terenów Polski,
 • rekonstrukcja zmian środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem narastającej antropopresji od paleolitu do dnia dzisiejszego na terenie Polski,
 • badania szczątków czwartorzędowych kręgowców obejmujące m.in. makroi mikromorfologię tkanki kostnej i zębów oraz paleopatologię,
 • badania kopalnego DNA,
 • rekonstrukcja migracji i zasiedlenia obszaru Europy, oraz etapów ewolucji i wymierania ssaków kopytnych w czwartorzędzie,
 • ewolucja środowisk krasowych w czwartorzędzie.

Działalność organizacyjna:

 • Polskie Towarzystwo Geologiczne (Sekcja Paleontologiczna) (członek),
 • Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Speleologiczna (członek),
 • Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej (członek),
 • Rada Naukowa Muzeum Okręgowego w Koninie (członek),
 • Zespół Opiniodawczo-Doradczy Wojewody Dolnośląskiego,
 • Naukowy Komitet Opiekuńczy rezerwatu przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie (sekretarz).