Pracownicy i doktoranci dr Paweł Socha

dr Paweł Socha

Pawel_Socha

Adiunkt w Zakładzie Paleozoologii, Uniwersytet Wrocławski

Kontakt:

pok.: 116

e-mail: sochap@biol.uni.wroc.pl

tel.: 71 375 40 46


Zainteresowania badawcze:

  • badania nad paleoekologią, zmiennością morfometryczną i ewolucją kenozoicznych ssaków z obszaru Polski (ze specjalnym uwzględnieniem Rodentia),
  • rola i wykorzystanie zwierząt w ewolucji materialnej i kulturowej zbiorowisk ludzkich w okresie zasiedlenia i zagospodarowywania terenów Polski,
  • rekonstrukcja zmian środowiska przyrodniczego,
  • badania szczątków czwartorzędowych kręgowców obejmujące m.in. makroi mikromorfologię tkanki kostnej i zębów,
  • badania kopalnego DNA i składu izotopowego szczątków drobnych ssaków.

Działalność organizacyjna:

  • Polskie Towarzystwo Geologiczne (Sekcja Paleontologiczna) (członek),
  • Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Speleologiczna (członek),
  • Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej (członek).